Vedtægter

§ 1 Navn

Stk.1
Foreningens navn er “Dansk Datahistorisk Forening” eller “Danish Society for Computer History”.

Stk. 2
Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup kommune.

§ 2 Formål

Stk. 1
Foreningens formål er at indsamle, bevare og udbrede kendskabet til dansk datahistorie, bl.a. ved at fremstille historien om de virksomheder og mennesker, som drev udviklingen fremad, samt historien om databehandlingens anvendelse i Danmark. Som et led i denne informationsvirksomhed driver foreningen en hjemmeside på internettet der afspejler foreningens virke. Desuden arrangerer foreningen foredrag, udstillinger o.l. med et historisk eller pædagogisk perspektiv. Foreningen kan endvidere stille samlingen til rådighed for studieformål i forbindelse med forskningsprojekter, formidlingsarbejder, o.l.
Det er ligeledes foreningens formål at:
• indsamle
• restaurere og
• bevare
effekter (herunder hardware, software og dokumentation), som har eller har haft betydning for den danske datahistorie med særligt fokus på dansk design, udvikling og/eller produktion.

Stk. 2
Foreningen kan, efter bestyrelsens beslutning, samarbejde med nationale og internationale foreninger eller institutioner, som arbejder for lignende formål.

Stk. 3
Foreningen skal endvidere arbejde for oprettelse og drift af et permanent museum.

§ 3 Medlemskab

Stk. 1
Alle interesserede enkeltpersoner og firmaer/virksomheder/institutioner, som vil virke for foreningens formål, kan optages som medlemmer. Sidstnævnte medlemskategori er berettiget til at lade et antal medarbejdere, efter bestyrelsens beslutning, deltage i foreningens medlemsarrangementer (incl. generalforsamlingen). Æresmedlemmer kan udnævnes efter generalforsamlingens beslutning.

Stk. 2
Foreningskontingentet og eventuelt indmeldelsesgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen dækkende det følgende regnskabsår 1. januar – 31. december.

Stk. 3
Kontingentet forfalder 1. januar, med betalingsfrist 1. marts.
Ved indmeldelse betales kontingent og evt. indmeldelsesgebyr for det kontingentår i hvilket indmeldelse sker.
Et medlem, der er i restance med kontingent i et år, slettes automatisk af medlemslisten. Medlemmet kan genoptages i foreningen, forudsat manglende kontingent indbetales.

Stk. 4
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen og har virkning fra næstfølgende kontingent forfaldsdag.

Stk. 5
Intet medlem hæfter for mere end eget indmeldelsesgebyr og kontingent.

Stk. 6
Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet. Enhver eksklusion træder i kraft omgående, men skal behandles på den førstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling, hvor også den ekskluderede har taleret, og eksklusionen stadfæstes af generalforsamlingen, såfremt der opnås 2/3 af de afgivne stemmer herfor.

Stk. 7
Foreningen modtager også bidrag fra sponsorer, det være sig enkeltpersoner, virksomheder, andre foreninger, offentlige instanser, mv. En sponsor kan ikke stille særlige krav i forbindelse med en donation, men har ret til at fremsætte forslag så længe de falder indenfor formålsparagraffen. Foreningen vil nævne sine sponsorer på passende vis i forbindelse med årsberetningen, ved generalforsamlingen og på anden vis, fx på hjemmesiden og i det permanente museum, dersom det ønskes.

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1
Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, skal afholdes hvert år inden udgangen af april måned, i et passende lokale, i , nærheden af foreningens hjemsted.

Stk. 2
Indkaldelse til generalforsamlingen sker pr. e-mail til hvert enkelt medlem med et varsel på mindst 4 uger. Samtidig med udsendelsen af indkaldelsen, publiceres denne på https://www.datamuseum.dk.

Stk. 3
I indkaldelsen skal dagsordenen og indkomne forslag være angivet, og revideret regnskab være vedlagt. Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Foreningens fremtidige aktiviteter
4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse.
5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
6. Indkomne forslag
7. Valg
8. Eventuelt

Stk. 4
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder også forslag fra medlemmer eller til medlemmer, der ønskes valgt til bestyrelsen, skal sendes til bestyrelsen senest 1. marts. Bestyrelsen bekræfter modtagelsen indenfor én uge.

Stk. 5
Alle medlemmer, der har indbetalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen. Hvert medlem, såvel enkeltperson som firma/virksomhed/institution, har én stemme.
Der kan stemmes med fuldmagt, men ingen kan have mere end 2 fuldmagter.

Stk. 6
Afstemninger afgøres ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages fornyet afstemning. Står stemmerne atter lige, bortfalder forslaget. Såfremt blot ét medlem forlanger det, skal afstemningen være skriftlig.

Stk. 7
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte/repræsenterede fuldmagter. Dog kan bestyrelsen kræve, at forslag af vidtrækkende betydning for foreningen skal bekræftes eller forkastes ved en skriftlig afstemning blandt alle medlemmer.

Stk. 8
Der udarbejdes beslutningsreferat over generalforsamlingen, og dette offentliggøres på foreningens hjemmeside.

Stk. 9
Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes pr. e-mail med et varsel på mindst to uger, såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller et flertal af bestyrelsen fremsætter begæring herom. Indkaldelsen skal angive dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling. Der gælder samme afstemningsregler på ekstraordinære som på ordinære generalforsamlinger.

§ 5 Bestyrelsen

Stk. 1
Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 6 personer og højst 8 personer.

Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges på generalforsamlingen for en normal valgperiode på to år. Mindst tre og højst fire af medlemmerne er på valg hvert år.

Stk. 3
Bestyrelsen foretager efter hver generalforsamling konstituering af følgende poster: Formand, sekretær og kasserer.

Stk. 4
Generalforsamlingen vælger hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, samt 2 revisorer og en revisorsuppleant.

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal afholdes mindst 2 gange om året, samt når mindst to bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Der skal udarbejdes beslutningsreferat over bestyrelsens møder.

Stk. 6
Bestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov.

Stk. 7
Foreningen tegnes af formanden og mindst yderligere et bestyrelsesmedlem.

Stk. 8
Optagelse af lån, køb af ejendomme, pantsætning, mv. kan kun ske efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 6 Vedtægtsændringer

Forslag om vedtægtsændringer skal fremsættes på en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær) og skal derefter vedtages med mindst 2/3 af afgivne stemmer. Forslag til ændringer skal medsendes indkaldelsen.

§ 7 Foreningens opløsning

Stk. 1
Beslutning om foreningens ophør skal ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger, indkaldt med normale varsler, og skal på den første generalforsamling vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. På den følgende generalforsamling skal det vedtages med mindst halvdelen af de afgivne stemmer.
Stk. 2
Ved foreningens ophør tilbydes samlinger, apparater, udstyr og dokumenter Danmarks Tekniske Museum og lignende institutioner. Foreningens eventuelle yderligere midler skal efter generalforsamlingens beslutning anvendes til fortsat opfyldelse af foreningens formål.