Referat fra generalforsamlingen 2003

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 3. april 2003.

 

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Evt.

 

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og 4 bestyrelsesmedlemmer 10 stemmeberettigede og 4 ikke stemmeberettigede.

 

Formanden bød velkommen og motiverede valg af Brian Bruun fra advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.

 

Ad.1 Valg af dirigent.

 

Brian Bruun blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt og oplæste dagsordenen. Specielt blev bemærket at der ikke var indkommet forslag i henhold til pkt. 6.

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

 

Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med akklamation.

 

Baggrund for foreningens oprettelse

Den 15. august 2002 blev Dansk Datahistorisk Forening stiftet. Inden da var der forløbet 12 år. Historien begyndte i virkeligheden i 1989, da der her i Ballerup blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge muligheden for at oprette et dansk datamuseum. Jeg var projektleder og sekretær for arbejdsgruppen, som i 1990 udarbejdede en rapport. Men projektet var da blevet så ambitiøst, at det ikke var realiserbart. Men indsamlingen af datahistorisk materiale var begyndt og det fortsatte også efter at projektet var opgivet. De indsamlede effekter blev opbevaret i nogle kælderlokaler på Rosenlundskolen i Skovlunde. Ikke tilfredsstillende, men bedre end ingenting.

 

I begyndelsen var indsamlingen meget famlende. Hvad skulle med/ikke med. Der var jo ikke rigtig nogen erfaring i indsamling af den slags ting her i landet, og der var heller ikke andre museer i Danmark, som var interesseret i at gøre noget ved IT-historien og da slet ikke den danske.

Vi var kun nogle få personer bag denne første indsamling.

Da Alcatel A/S, der havde overtaget Christian Rovsings virksomhed, i slutningen af 1990-erne skulle rydde op i lokalerne her i Ballerup, blev jeg kontaktet af Knud Viuf. Det var sidste udkald, hvis vi skulle redde de historiske stumper af Rovsings historie. De var nemlig på vej ud i containeren. Selv om vi stadig kun var nogle få personer, lykkedes det faktisk at redde ganske mange ting. På en eller anden måde følte vi os som en slags arkæologer. Deraf opstod navnet ”dataarkæologerne”. Siden er vi heldigvis blevet mange flere med det navn. Rovsing udstyret blev også kørt i kælderen på Rosenlundskolen.

 

Da vi i 1999 fandt ud af, at det var mere end 50 år siden, den første datamaskine så dagens lys, besluttede vi, at det var en god anledning til at lave en udstilling med de mest spændende ting fra vores samling. Ballerup kommune gav os lov til vederlagsfrit at disponere over nogle kælderlokaler her på Møllen, hvor vi er forsamlet nu. Men her var det ikke muligt at lave udstilling. Vi ledte med lys og lygte efter et egnet sted at udstille. Da samlingen indtil 15. august sidste år hørte under Ballerup Egnsmuseum, faldt valget på et at museets udstillingslokaler. Her arrangerede vi i 1999/2000 udstillingen ”Da computeren blev voksen” med speciel fokus på de tre danske datavirksomheder: RC, CR og DDE.

 

Udstillingen var velbesøgt og der blev knyttet mange gode kontakter. Lidt efter lidt opstod ideen om at stifte en forening, som skulle være basis for arbejdet med at indsamle, registrere m.m. og i sidste ende også basis for det kommende datamuseum. Der blev som allerede nævnt holdt stiftende generalforsamling i august sidste år. Samtidig blev samlingen udskilt fra Ballerup Egnsmuseum og overført til Dansk Datahistorisk Forening. Resten af denne historie kender I alle.

 

Afholdte bestyrelsesmøder

Den nydannede forening har været flittig. Jeg har været og er stadig medlem af flere bestyrelser. Men ingen, der afholder så mange møder som os. Vi mødes nemlig én gang hver måned – den sidste torsdag i måneden. I starten lidt famlende, for vi skulle nu til at pille de ting ud af vore arbejdsmøder, som hører under foreningen og omvendt, skulle arbejdsmøderne ikke udvikle sig til bestyrelsesmøder. Tit har vi så meget at snakke om, at det kniber med at nå det.

En af de ting, som vi allerede før stiftelsen af foreningen havde bestemt os for, var at vi ”dataarkæologer”, hvert år den 13. februar vil fejre DASKs fødselsdag med foredrag af datahistorisk interesse. DASK var den første danske datamaskine. Produceret af Regnecentralen og introduceret den 13. februar 1958. Vi havde også bestemt os for, at vi senest den 13. februar 2008 – på 50-års fødselsdagen – vil have etableret et dansk datamuseum.

Den første fødselsdag blev fejret her på Møllen den 13. februar 2002, hvor foredragsholderne var Christian Gram, Aage Melbye og Mogens Kjær. Vi var vel omkring 30 personer forsamlet her i lokalet. Da Søren Lyngsø og hans søn Jakob Lyngsø havde lovet, at vi vederlagsfrit kunne benytte deres auditorium på den gamle militære Klædefabrik i Hørsholm, valgte vi i år at fejre fødselsdagen der. Denne gang var det Jakob Krarup og Christian Rovsing, der var foredragsholdere. Deltagerantallet var nu vokset til det dobbelte.

Til næste år har vi allerede fået tilsagn om en foredragsholder, nemlig Charles Simonyi. Da det samtidig er 20 år siden Piccolinen holdt sit indtog i de danske skoler, er det også et emne, for en foredragsholder.

 

Arrangementer i årets løb

Ud over fødselsdagen den 13. februar har vi ikke afholdt større arrangementer. Før stiftelsen af foreningen, deltog en del af os i et storslået party på Charles Simonyis skib ”SKAT”. Desuden deltog flere af os i First Lego League 2002 i Superarenaen her i Ballerup – altså før taget kollapsede. Nogle som dommere, andre som almindelige medhjælpere.

Nogle stykker af os har besøgt Sparekassemuseet i Klarskov og efterfølgende afholdt et møde med bestyrelsen i Sparekassemuseet. Mødet blev afholdt hos SDC i Ballerup og direktør Jørgen Giversen var vært. Ved denne lejlighed fik vi at vide, at bestyrelsen agter at lukke Sparekassemuseet og man tilbød DDHF at overtage den store og meget interessante datahistoriske samling, som består af gamle mekaniske maskiner (bl.a. forskellige regnemaskiner), kasseterminaler og forskellige EDB-maskiner, software og anden dokumentation. Efterfølgende har en gruppe fra DDHF besøgt museet for at fotografere og opmåle samlingen. I alt fylder de udstillede effekter 160-170 kvm. Opmagasineret kan det nok pakkes sammen på ca. 90 kvm.

Da vi, som I alle er bekendt med, savner lokaler til et fysisk museum, eller i det mindste et sted, hvor vi kan udstille nogle af de mere spektakulære ting fra samlingen, har vi valgt i første omgang at skabe et virtuelt museum. Et museum på nettet. Det fylder ikke så meget og kan håndteres af alle med netadgang. Ideen er Henning Isakssons. Det er Mogens Kjær, der sammen med Niels Ebbesen har skabt foreningens hjemmeside. Et flot arbejde, som vi hele tiden søger at udbygge og gøre bedre. Flere fra bestyrelsen har bidraget med tekster til siden.

Vi har også indledt et spændende samarbejde med Jakob Krarup fra KU´s datalogiske studium. Det har indtil videre resulteret i et elevprojekt, som administreres af Mogens Kjær. En datalogistuderende skal sammen med Mogens kreere en database over foreningens effekter, udformet således, at der er adgang til den fra vores hjemmeside. Foreningen håber, at vi fremover kan udvidde dette samarbejdet med KU, men da også gerne til andre uddannelsesinstitutioner.

Gaver

I løbet af året har vi modtaget en del gaver. Bl.a. en RC9000 fra en underafdeling af Mærsk Data, forskelligt materiel fra Søren T. Lyngsø. Et par Norsk Datamaskiner ”Batman og Robin” fra Telenor. Desuden har vi modtaget flere Supermaxer, som har stået på forskellige Erhvervsskoler. Det er meget store og tunge ting, som vi selv har svært ved at transportere, endsige skaffe transport til. Men takket være Falck i Ballerup er det lykkedes os at transportere noget af det tunge grej – helt gratis.

Arbejdsmøder

Ud over bestyrelsesmøderne mødes vi i kernegruppen, hver torsdag her på Møllen. Den første torsdag i måneden er vores såkaldte arbejdsmøde, hvor vi diskuterer, hvad vi skal lave af praktiske gøremål. De to øvrige torsdage forsøger vi så at realisere de ting, vi har besluttet. Formålet er bl.a. at få styr på vores efterhånden store datahistoriske samling. Et arbejde vi gerne vil have hjælp til.

Her på Møllen har vi fået tildelt endnu et rum i kælderen. Det nye rum har vi malet og kommunen har betalt for opsætning af ny dør og flytning af døralarm. Vi har efterfølgende opsat reoler, som CSC i Herlev har doneret.

Det skal lige bemærkes, at Johan Jacobsen, der er skolernes datakonsulent, har givet os lov til at benytte hans mødelokale, ligesom vi har fået lov til at benytte ”Café Møllen”, hvor vi nu sidder.

 

Medlemmer/sponsorer

Foreningen har indtil nu omkring 50 medlemmer. Vi skal naturligvis have mange flere. Både firmamedlemskaber og alm. medlemsskaber. Det er et af de områder, vi vil gøre mere ud af i det kommende år.

 

Vi har indtil videre kun haft tre sponsorer: Falck, Lyngsø og CSC. Det er også en af de ting, vi skal til arbejde mere intenst med til næste år.

PR

Det har endnu ikke været nødvendig selv at gå ud og lave PR for foreningen. Vi har fået fine omtaler i Computer World. Alt om Data, Prosabladet, Ballerup Bladet, Kanal Sjælland og Danmarks Radio. Denne interesse afspejles tydeligt af antallet af besøgende til vores hjemmeside og virtuelle museum. I løbet af et år har vi haft mere end 11.000 besøg på hjemmesiden. Det må da siges at være flot.
Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter

Formanden fremlagde også her bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter med grundlag i efterfølgende skriftlige indlæg.

Henning Isaksson supplerede planerne med omtale af et datahistorisk tidslinie-projekt, som DDHF ser som et væsentligt bidrag til mulighederne for at informere alle typer interessenter om udviklingen indenfor dansk datahistorie. Henning Isaksson inviterede alle til at deltage med beskrivelser, dokumentation og andre bidrag, som kunne indarbejdes i en sådan informationsdatabase.

 

Sparekassemuseet

En af de aktiviteter, som nok vil presse sig meget på i det kommende år, er overtagelsen af Sparekassemuseets samling. Så vidt vi har forstået på museets bestyrelse, men også på direktøren for SDC, Jørgen Giversen, så vil selve overdragelsen og transporten af samlingen her til Ballerup ikke komme til at koste os noget. Men vi skal snarest muligt have fundet magasinplads.

Vi har udsigt til at modtage et helt klassesæt af Piccoliner. De kræver også plads.

Vi har forhørt os hos Borgmester Dalsgaard her i Ballerup og han vil i løbet af den kommende tid indkalde os til et møde. Dels for at drøfte magasinplads, men også lidt mere langsigtede strategier.

Foredrag/arrangementer.

I det kommende år vil vi også forsøge at afholde medlemsaftener. Det kan være foredrag eller medlemsture. Det er også tanken, at vi vil forsøge at arrangere små udstillinger, hvis vi kan finde egnede steder.

 

DASKs fødselsdag

DASKs fødselsdag til næste år er endnu ikke planlagt i detaljer. Vi har dog allerede fået tilsagn fra Charles Simonyi. Vi har heller ikke afgjort, hvor fødselsdagen skal fejres.

 

Museet virtuelt/fysisk

I løbet af det kommende år vil vi også søge at udbygge og forbedre vores hjemmeside og det virtuelle museum. Jeg er helt sikker på, at Mogens Kjær og Henning Isaksson vil være glade for råd og ideer.

Da der kun er 5 år til 50-året for DASKs introduktion, så må vi også snarest muligt begynde at arbejde på at finde lokaler til Datamuseet.

Det er i store træk, det vi vil arbejde på i det kommende år.
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår

Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2003, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.

De begrænsede indtægter nødvendiggjorde en stram økonomi og en nødvendig og taknemmelig brug af såvel ekstern som intern frivillig arbejdskraft og andre ressourcer. Henning Isaksson nævnte herunder at foreningskontingenterne som fastsat på den stiftende generalforsamling også gælder i 2003, at vi er meget taknemmelige for den datakraft til hjemmesiden, som vi modtager fra Polyteknisk Radiogruppe på DTU og at vi med tak har fået udarbejdet en DDHF-folder i et begrænset oplag til propagandaformål.

Formanden fremviste folderen, som også vil kunne ses på DDHF’s hjemmeside.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2004. Dette blev godkendt.

Kontingent for 2004 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.

 

Ad. 6 Forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad. 7 Valg

De tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg, Jørgen O. Bjerregaard, Henning Isaksson og Mogens Kjær, var alle villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsessuppleant Aage Melbye, der var på valg, ønskede ikke at opstille til genvalg. Bestyrelsen foreslog Finn Verner Nielsen som bestyrelsessuppleant. Finn Verner Nielsen blev valgt med akklamation.

Foreningens to revisorer Leif Jepsen og Henrik Jørgensen var på valg og villige til genvalg. De blev begge valgt med akklamation

Revisorsuppleant Finn Verner Nielsen var på valg og villig til genvalg. Dette kunne imidlertid ikke finde sted, da Finn Verner Nielsen var valgt som ny bestyrelsessuppleant.

Aage Melbye opstillede som revisorsuppleant og blev valgt med akklamation.

 

Ad. 8 Evt.

Aage Melbye takkede for valget som revisorsuppleant og gav udtryk for stor respekt for det meget omfattende engagement som DDHF udviser med de mange forrygende aktiviteter som lægges for dagen. Han ville dog gerne kraftigt advare mod ”for åbne arme”, bl.a. vedr. Sparekassemuseet. Det kunne komme til at betyde en meget stor byrde for DDHF. Aage Melbye henviste til DDHF’s formål der omfattede danske producenter af edb-udstyr og stillede det principielle spørgsmål om man også skulle beskæftige sig med relaterede produkter og anvendelser. Aage Melbye advarede mod sådanne tilbud, hvor begejstringen nu kunne give store problemer fremover.

Gudmund Rafn (pensioneret, frivillig medarb. ved instrumentsamling på DTU) oplyste at der i relation til en kraftig udvidelse af studiemuligheder indenfor faget teknologihistorie på DTU, ligger planer til bl.a. oprettelse af et større udstillingsprojekt på DTU og at der tales om et samlet projekt på omkring 37 mill. Kr.

Ulf Wahl (Næstved) omtalte et edb-samlingsprojekt, som bl.a. omfatter et komplet klassesæt af RC Piccoliner. DDHF har modtaget en liste over samlingen. Det var tilsyneladende ikke lykkedes at få samlingen placeret i kommunalt regi. Ulf Wahl forsøger derfor nu i privat regi at tilbyde ydelser til diverse museer m.fl. samt samarbejde herom.

Finn Verner Nielsen efterlyste gode ideer til hvervning af flere medlemmer og sponsorer til DDHF.

Dette affødte diverse betragtninger om at et museum skulle være levende, tingene skal være spændende, de skal kunne virke. Der blev spurgt om Carlsberg, som jo i sin tid husede RC’s spæde start og DASK, kunne motiveres. Det mente Mogens Kjær, som er ansat på Carlsberg, ikke, men Carlsbergfonden var måske en ide.

Jørgen Rubæk Hansen stillede spørgsmålstegn ved om DDHF’s formålsparagraf var dækkende eller om vi ikke rigtig vidste hvor vi ville hen.

Aage Melbye supplerede med oplysning om at der i formålsparagrafen kun står … produktion. Der står ikke noget om anvendelse eller udvikling!

Jørgen Rubæk Hansen tilbød at deltage i en formålsdiskussion i en snæver kreds.

 

Herefter takkede formanden dirigenten for hans indsats og erklærede generalforsamlingen afsluttet.