Referatet fra generalforsamlingen 2004

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 29. april 2004.

 

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Foreningens fremtidige aktiviteter
  4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
  5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  6. Indkomne forslag
  7. Valg
  8. Evt.

 

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og 5 bestyrelsesmedlemmer ca. 30 medlemmer.

 

Formanden bød velkommen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.

 

Ad.1 Valg af dirigent.

 

Peter Hesselholt blev valgt til dirigent.

Dirigenten rekapitulerede reglerne vedr. indkaldelse m.v. og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten bemærkede at indkaldelse m.v. iht. vedtægterne sker via e-mail. (Enkelte medlemmer uden e-mail har dog modtaget materiale pr. post)

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

 

Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med akklamation.

 

Det forgangne år har været et ”kanonår” for foreningen. De positive oplevelser har ligget som perler på en snor. Jeg skal forsøge at redegøre for nogle af dem.

 

Charles Simonyi

For det første har Charles Simonyi givet tilsagn om at være foreningens protektor. Enhver ordentlig forening har en protektor. Nogle har dronningen, andre kronprisen. Vi har valgt Charles Simonyi, fordi han står for nogle værdier, vi synes om.

 

Hans skib SKAT besøger ofte København, hvor den lægger til ved Amaliehaven. Her var jeg inviteret på frokost den 17. juli 2003. Charles ville gerne vide lidt om, hvor langt vi var kommet med vores planer om et museum. Han nævnte under frokosten, at han var ved at stifte en fond, som kunne støtte os. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag og jeg husker han sagde til mig, da jeg tog afsked med ham ”I believe in you guys”. For mig var det lig med ”det blå stempel”.

 

Charles Simonyi var hovedtaler ved vores årlige fødselsdagsfest for DASK, 13. februar 2004 . Dagen efter besøgte han foreningen i Ballerup, hvor han blev vist rundt i de nye magasinlokaler på Tapeten. Her fik vores kasserer, Henning Isaksson hvisket ham i øret, at vi godt kunne bruge lidt økonomi til lokalerne. Charles nævnte i denne forbindelse, at han nu havde oprettet en fond og at vi ville blive kontaktet af fondens direktør, Susan Hutchison.

 

I løbet af februar måned 2004 kom meddelelsen: Susan Hutchison og Charles ville komme den 29. marts 2004, samt at den nye fond ”The Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences” ville donere foreningen 100.000,- kroner.

Mødet blev afholdt på Ballerup Rådhus, hvor borgmester Ove E. Dalsgaard var vært. Finn Verner Nielsen berettede om foreningens visioner og status. Besøget afsluttedes i lokalerne på Tapeten, som i mellemtiden var blevet sat i stand. I dagens anledning havde vi opstillet vore to GIER maskiner. Charles bekræftede, at fonden ville støtte med 100.000,- kr.

 

 

Aktiviteter

I løbet af året har foreningen været involveret i en række aktiviteter. Nogle rettet mod vore medlemmer. Andre har været mod os selv.

Bestyrelsen har besøgt Novo Nordisk for at høre om virksomhedens arkivsystem.

Henning Isaksson og Henrik Jacobsen har holdt to foredrag på DTU om RC4000 og dens efterfølgere. Det blev til to foredrag, fordi flere var forhindret i at deltage i det første.

Så sent som i går var Finn Verner Nielsen og jeg inviteret af den Hougske samling til at holde foredrag i Naturhistorisk Selskab på Syddansk Universitet i Odense. Vi fik tid til at bese en RC9000, som vi nok får lov til arve sammen med manualer, software etc. Finn Verner Nielsen havde tidligere besøgt og fotograferet den Hougske samling i Odense.

I løbet af året har vi besøgt Gudmund Rafns samling på DTU.

Desuden har Finn Verner Nielsen og Henning Isaksson besøgt gamle kolleger hos TDC i Århus.

Vores årlige, traditionsrige fødselsdagsfest til minde om DASK blev afholdt i Microsofts lokaler i Vedbæk den 13. februar 2004. Det var et af vore medlemmer, Erik Trudsø, som formidlede kontakten til Jesper Balser, Navision. Microsoft tilbød at stille mødelokaler gratis til vores rådighed og samtidig at betale forplejning m.m.

Der deltog omkring 100 i arrangementet, og der blev holdt to foredrag. Aftenens hovedtaler var Charles Simonyi, som havde valgt sit tema: ”The Rosetta Code Archeology of the GIER-Algol Compiler Program”. Michael Nielsens fra Microsoft berettede om historien: ”Fra Navision til Microsoft”. En dejlig aften, hvor deltagerne bagefter havde mulighed for hyggeligt samvær. Et rigtigt veterantræf.

 

 

Sparekassemuseet

Vi har ligget i forhandlinger med Sparekassemuseet gennem længere tid. I første omgang var det meningen, at vi skulle overtage hele Sparekassemuseet, hvilket vi hele tiden har syntes var en for stor mundfuld. Sparekassemuseets bestyrelse har så kontaktet Industrimuseet i Horsens, som er interesseret i en del af samlingen. Den 13. januar 2004 besøgte vi Sparekassemuseet i Korsør. I mødet deltog Sparekassemuseets bestyrelse, Dansk Datahistorisk Forenings bestyrelse, direktør Jørgen Giversen fra SDC samt Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens. Her diskuterede vi, hvordan samlingen kunne deles, således at vi får den datahistoriske del og Industrimuseet den kunderelaterede del af samlingen. Endvidere at Sparekassemuseets Fond som udgangspunkt deles ligeligt mellem DDHF og Industrimuseet. Vi har siden besøgt Sparekassemuseet adskillige gange for at planlægge flytningen af vores del af samlingen. Vi har også videofilmet samlingen og Henning Isaksson har lavet et interessant interview med tidl. direktør i SDC, Niels Aage Nielsen, som var med til at starte museet. Denne og andre videoer med gamle EDB-pionerer vil senere blive tilgængelig for vore medlemmer. Det skal nævnes, at vi lige har modtaget et forskud fra fonden på 50.000,- kr. og at Finn Verner Nielsen just er ved at indhente tilbud på flytningen af vores del. Vi håber, at flytningen kan finde sted inden sommerferien.

 

Ballerup kommune

Vi har afholdt et møde på rådhuset i Ballerup. I mødet deltog borgmester Ove E. Dalsgaard, vicekommunaldirektør Leif Jepsen, adm. Direktør fra SDC, Jørgen Giversen, Lizette Koefoed fra Sparekassemuseet samt bestyrelsen i DDHF. Her fik vi at vide, at vi fra ca. 1.11.2003 kunne regne med at disponere over et meget stort magasinlokale på Tapeten i Ballerup. Desuden, at kommunen ville være behjælpelig med i løbet af 1-2 år at finde egnede, midlertidige udstillingslokaler. For os glædelige meddelelser.

 

Efterfølgende blev vi inviteret til at præsentere foreningen og vores ideer for kommunalbestyrelsen. Mødet blev afholdt den 27. oktober 2003. Ved denne lejlighed holdt Henning Isaksson et glimrende og spændende datahistorisk foredrag: ”Fra Runesten til Microchip – data- og lagermedier før og nu” . Der var stor interesse for projektet blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

De nye lokaler

Som nævnt før har Ballerup Kommune stillet et magasinområde på omkring 900 kvm. til vores rådighed. Lokalerne er tørre, forsynet med varmeanlæg, tyveri- og brandalarm og elektronisk adgangskontrol. Tilkørslen er således, at en lastbil kan køre direkte til døren. Det har dog været nødvendigt at afslibe gulvet og efterfølgende male det. Afslibningen er foretaget af bestyrelsens meget aktive medlemmer: Finn Verner Nielsen, Poul Testmann, Henning Lindholm. Malingen af gulvet har vi overladt til et privat firma.

 

Opsætning af reoler og indretning af arbejdspladser er også udført af bestyrelsens medlemmer. De har også sammen med Landtransportskolen stået for flytningen af foreningens samlinger fra Rosenlund Skolen i Skovlunde til de nye lokaler. Et kæmpeprojekt, som vi aldrig selv havde klaret, hverken fysisk eller økonomisk.

 

Ballerup kommunes IT-afdeling har sørget for, at der er blevet etableret internetadgange, fire i alt. Vi har allerede oprettet tre arbejdspladser med nettilgang.

 

 

Gaver til museet

Alcatel i Ballerup har lukket sin afdeling i Ballerup. Virksomheden overtog i sin tid Christian Rovsing A/S i Lautrupparken. Knud Viuf, der har en fortid hos RC, Christian Rovsing og sidst Alcatel fik i forbindelse med lukningen en aftale med virksomheden om, at vi kunne arve reoler, borde, stole m.m. Bl.a. en større mængde pallereoler, som nu er opstillet på Tapeten.

Fra Ulf Wahl i Næstved har vi modtaget en større samling RC-maskiner. Knud Viuf og Ernst har mere eller mindre stået for det projekt.

CSC – det tidligere DDE i Herlev – har foræret os stigereoler samt tilladelse til at hente de effekter, som har relation til DDE og E-huset og som nu udfases.

SDC i Ballerup har sponseret tre arbejdspladser bestående af: PC-ere, printere, skriveborde og stole.

Vi har desuden modtaget en flexowriter, fra TDC Intergraph udstyr, fra DSB Dataco udstyr og fra Farvandsdirektoratet en RC9000. Desuden diverse Supermaxer.

En af vore tunge udgiftsposter er transportomkostninger. Det er jo ikke frimærker vi samler på. Det har derfor været glædeligt, at Falck, Landtransportskolen, Intergraph og Soroto har hjulpet os med at flytte rundt med den tunge samling. Soroto har oven i købet stillet en lastbil til vores rådighed og Henning Lindholm har fungeret som chauffør.

Desuden har ABC-tryk i Smørum sponseret trykning af vores folder, hvilket sparede os for ca. 3000,- kroner.

 

Database:

Som noget helt nyt har Mogens Kjær på vores hjemmeside oprettet en database for software. Et projekt vi forventer os meget af. Softwaregruppen består indtil videre af Mogens Kjær og Poul Henning Kamp, som i øvrigt er ved at konstruere en Data General Nova simulator.

 

Registrering

Vi er ikke rigtig kommet igang med en egentlig registrering af samlingen. Vi satser på elektronisk registrering. I den forbindelse har Svend Erik Jensen fra Ballerup Egnsmuseum introduceret DMI for bestyrelsen. DMI står for Dansk Museums Indeks. Dette system afløses i løbet af 2004 af det netbaserede registreringssystem REGIN, som administreres og vedligeholdes af Kulturarvsstyrelsen. Vi ved p.t. ikke, om vi kan få lov til at benytte systemet, men er af Kulturarvsstyrelsen blev opfordret til at sende en ansøgning, hvilket vi vil gøre i nær fremtid.

 

Fremtiden

Jeg skal ikke sige så meget om foreningens visioner og fremtidige aktiviteter. Det har Finn Verner Nielsen lovet at tage sig af. I får den helt samme beretning, som han holdt den 29. marts for Charles Simonyi, Susan Hutchison, borgmesteren i Ballerup og bestyrelsen i DDHF.

 

Til sidst vil jeg sige tak til mine kolleger i bestyrelsen. I er ikke kun en bestyrelse, som laver bestyrelsesarbejde. I er en aktiv og arbejdende bestyrelse, som ikke går af vejen for hårdt arbejde. Afslibning af gulve, flytning af samlinger, kørsel, foredrag, fotografering , udvalgsarbejde, hjemmeside o.m.m. Men selv om bestyrelsen arbejder ihærdigt, så har vi brug for hjælp. Vi har fast mødeaften hver torsdag aften, men der er også mulighed for at møde på andre tidspunkter. Har i lyst, så lad os det vide. I kan aldtid sende os en mail. I øvrigt vil det altid være en god ide at holde sig informeret på: www.datamuseum.dk

 

Jeg vil også takke vore mange medlemmer, fordi de stadig støtter os via deres medlemskab. Er der nye medlemmer i aften, så byder jeg jer velkommen i foreningen.

 

Jeg vil slutte nu med håbet om, at det næste år bliver lige så forrygende.

 

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter

 

Formanden gav ordet til Finn Verner Nielsen, som fremlagde bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter baseret på den engelsksprogede præsentation af visioner og status, som Finn Verner Nielsen gav ved mødet den 29. marts 2004 med Charles Simonyi hos Ballerups borgmester.

 

Med henvisning til Charles Simonyi’s interesse for Lousiana-museet og store donation hertil, kom Bjørn Ørding Thomsen med en ide om at et kommende permanent Datamuseum/Charles Simonyi Center of Excellence måske skulle være et hjørne af Louisiana.

 

 

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår

 

Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2003, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.

De begrænsede indtægter nødvendiggjorde en stram økonomi og en nødvendig og taknemmelig brug af såvel ekstern som intern frivillig arbejdskraft og andre ressourcer. Den store medlemstilgang, midlerne i forbindelse med overtagelsen af Sparekassemuseet og hjælpen fra Charles Simonyi’s fond vil imidlertid i det kommende år forventelig matche de kortsigtede krav.

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt med akklamation.

 

På spørgsmål fra salen blev det oplyst at foreningen pr. dato har ca. 100 medlemmer og et tilsvarende antal registrerede interessenter.

 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2005. Dette blev godkendt.

Kontingent for 2005 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.

 

Ad. 6 Forslag

 

Bestyrelsen havde udsendt forslag til ændring af vedtægterne. Dirigenten gennemgik forslagene, som blev vedtaget såldes:

§2 Formål: Vedtaget uden kommentarer

§3 Medlemskab: Bestyrelsen havde foreslået at et firmamedlemskab gav ret til at op til 5 medarbejdere i det pågældende firma kunne deltage i DDHF’s medlemsarrangementer. Poul-Henning Kamp foreslog at man udelod antalsangivelse og lod det være bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Dette synspunkt blev støttet af Jørgen Rubek Hansen. Fra bestyrelsens side havde der ikke været et specielt grundlag for at anføre et deltagerantal, udover at det var bekvemt for det løbende arbejde. Dirigenten formulerede herefter et forslag således at ordene ”op til 5 medarbejdere” erstattes af ”et antal medarbejdere, efter bestyrelsens beslutning,”. Dette forslag blev vedtaget.

§4: Generalforsamling: Vedtaget uden kommentarer.

§5: Bestyrelsen: Vedtaget uden kommentarer.

 

Den nye vedtægt vil kunne læses på www.datamusem.dk.

 

Ad. 7 Valg

 

Alle på valg værende bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant var villige til genvalg. Der var ingen modkandidater. Alle blev genvalgt med akklamation.

Med vedtagelsen af vedtægtsændring vedr. udvidelse af bestyrelsen med et medlem, foreslog bestyrelsen Finn Verner Nielsen indvalgt. Finn Verner Nielsen blev valgt med akklamation.

Som bestyrelsessuppleant efter Finn Verner Nielsen foreslog bestyrelsen Henning Lindholm. Henning Lindholm blev valgt med akklamation.

 

Ad. 8 Evt.

 

Der var ingen punkter til eventuelt, hvorfor formanden takkede dirigenten for hans indsats og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl. 20.02.