Indkaldelse til generalforsamling 2016 den 27.april på Tapeten

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Onsdag den 27. april 2016 fra kl. 19.30 i DDHF’s lokale på ”Tapeten”,
Magleparken 3-5, Ballerup

 

(Kom gerne i god tid, da det kan være vanskeligt at finde parkeringsplads på adressen)

 

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning 2015/2016
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Eventuelt

Regnskab i henhold til dagsordenens pkt. 4: Er vedhæftet mail til medlemmerne med indkaldelsen.

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Der er ved fristens udløb den 1. marts 2016 fra medlemsside ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

 • Kontingentforhøjelse:
  Det almindelige medlemskontingent har siden foreningens stiftelse i 2002 været uændret kr. 200 pr. år. Stigende omkostninger og påtvungne udgifter til fremtidig opmagasinering af dele af samlingen, har medført, at bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse på kr. 50 svarende til et nyt almindeligt kontingent fra 2017 på kr. 250 pr. år.
 • Udvidelse af bestyrelsen:
  Den nuværende bestyrelse består af 6 medlemmer. I henhold til vedtægterne, kan bestyrelsen udvides til i alt 8 medlemmer. Det foreslås at udvide bestyrelsen med 1 medlem til 7 medlemmer i alt.

Samtidig foreslås, at Udstillings- og Forskningschef Martin Gerster Johansen fra Post & Tele Museum vælges som nyt medlem.

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

1                    Finn Verner Nielsen             (på valg, villig til genvalg)

2                    Mogens Strange                   (på valg, villig til genvalg)

3                    Mogens Kjær                        (ikke på valg)

4                    Poul Testmann                      (på valg, villig til genvalg)

5                    Christian Gram                     (ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen – suppleant
Anders Vind Ebbesen foreslås valgt i stedet)

6                    Erik Lorenz Petersen            (på valg, villig til genvalg)

7                    Martin Gerster Johansen       (foreslås nyvalgt)

 

Bestyrelsessuppleanter:

Ole Nørgaard Nielsen                              (på valg, villig til genvalg)

Henrik Hinding                                        (foreslås nyvalgt som erstatning for Anders Vind Ebbesen)

Revisorer:

Leif Jepsen                                               (på valg, villig til genvalg)

Henrik Jørgensen                                      (på valg, villig til genvalg)

Revisorsuppleant:

Peter Sørensen                                          (på valg, villig til genvalg)

Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

 

Efter generalforsamlingen har vi tid til at drøfte foreningens fremtidige virke i forlængelse af dagsordenens punkt 3, såfremt der måtte være behov herfor.
Det virtuelle museum – hvordan registrerer vi samlingerne i Datahistorisk Forening. Med 3 korte indlæg vil vi efter generalforsamlingen belyse de igangværende aktiviteter på dette område.

Christian Gram fortæller om bogsamlingen og hvordan man søger i LibraryThing kataloget.
Poul-Henning Kamp fortæller om Bitstore og viser de første forsøg med dette.
Finn Verner Nielsen fortæller om registrering af genstande og viser formidlingen på DDHF Wiki.