DANSK DATAHISTORISK FORENING (DDHF)

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 29. april 2004 fra kl. 19.00 i ”Cafeen”, Gl. Rådhusvej 32, Ballerup.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Foreningens fremtidige aktiviteter
  • Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
  • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
  • Indkomne forslag
  • Valg
  • Eventuelt

Regnskab i henhold til pkt. 4 vedhæftes og vil herudover være at finde på foreningens hjemmeside www.datamuseum.dk (og som Word fil).

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Bestyrelsen fremkommer med forslag til ændring af foreningens vedtægter. Forslaget vedhæftes (og som Word fil) og kan desuden, sammen med den konsekvensændrede foreslåede nye vedtægt, ses på hjemmesiden (og som Word fil).

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

Formand Jørgen O. Bjerregaard (ikke på valg)
Kasserer Henning Isaksson (ikke på valg)
Sekretær Poul Testmann (på valg, villig til genvalg)
Medlem Knud Viuf (på valg, villig til genvalg)
Medlem Mogens Kjær (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleant:
Finn Verner Nielsen (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen (på valg, villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
Aage Melbye (på valg, villig til genvalg
Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil civilingeniør Bent Scharøe Petersen holde et spændende indlæg med titlen:

Computers B.C.

„Nej, computerens historie går ikke 2000 år tilbage. B.C. står for Before Computers, inden von Neumann; Atanassoffs arbejde 1939 til 1942 bl.a. Også lidt om de teknologiske muligheder indtil først i 1950erne.”

Herefter hyggeligt samvær.

 

Den 29. marts besøgte Charles Simonyi og Susan Hutchison Dansk Datahistorisk Forening. Susan Hutchison er direktør for den fond, som Charles Simonyi har stiftet The Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences.

Anledningen til besøget var, at fonden agtede at støtte foreningens arbejde med 100.000 kr. til indretning af de nye magasinfaciliteter på Tapeten i Ballerup samt til anskaffelse af forskelligt nødvendigt teknisk udstyr. Ballerups borgmester Ove E. Dalsgaard havde tilbudt, at modtagelsen af Charles Simonyi og Susan Hutchison kunne ske på Ballerup Rådhus.

Modtagelse foregik i rådssalen, hvor borgmesteren og bestyrelsen bød velkommen. Herefter berettede bestyrelsesmedlem Finn Verner Nielsen om foreningens nuværende status og fremtidige planer om etablering af et Dansk Datamuseum i Ballerup. Charles Simonyi og Susan Hutchison var tydeligt tilfredse med oplægget og visionerne og havde kun få spørgsmål.

Anden del af mødet foregik i de nye magasinfaciliteter på Tapeten i Ballerup. Et stort lokale på omkring 900 kvm. , som Ballerup kommune har stillet til rådighed. I anledning af besøget var der lavet en prøveopstilling af den ene af museets GIER maskiner. Bestyrelsen viste rundt i samlingen, men det var tydeligt, at det var GIER maskinen, der vakte størst begejstring hos Charles Simonyi. Den havde han stiftet bekendtskab med både i Ungarn og da han senere kom til Regnecentralen i Danmark. (Se Claus Thorhauges artikel i Prosa).

Dansk Datahistorisk Forening er meget taknemmelig for donationen. Det gør det muligt for os at få lagt grunden til det kommende datamuseum. Foreningen ser frem til et videre og frugtbart samarbejde med Charles Simonyi, der også er foreningens protektor.

Jørgen O. Bjerregaard

Billeder:


Susan Hutchison, Charles Simonyi og borgmester Ove E. Dalsgaard på Ballerup Rådhus.Charles Simonyi ved GIER kontrolbordet, opstillet på Tapeten.Henning Lindholm, Jørgen O. Bjerregaard, Henning Isaksson, Charles Simonyi og Susan Hutchison på Tapeten.

Vi er i færd med at opbygge en database med software. For tiden indeholder den hulstrimler fra DASK, GIER og RC4000. Man kan søge i databasen og hente filerne hjem. Se mere hér.

Dansk Datahistorisk Forening afholder temamøde for medlemmer og venner af foreningen:

Interessen har været så stor, arrangementet om RC4000 gentages ude på:

DTU, Bygning 101 E, Læsesalen i S-huset,
Anker Engelundsvej 1, 2800 Lyngby

Onsdag den 31.marts 2004 kl. 19.30

Programmet vil omfatte 2 indlæg:

  • “Hvordan RC4000 blev født, – og hvordan den nær var blevet kvalt i fødslen” ved Henning Isaksson
  • “Fra RC4000 til RC9000 en succesfuld familie i 3 generationer” ved Henrik Jacobsen. Foredraget findes som Powerpoint fil (1.2 Mbytes)

samt mulighed for at inspicere en (til tider) kørende RC4000. Hvis der ikke er liv i de gamle kredse, er der det så til gengæld i en lynhurtig RC4000 simulator (på en pentium PC).

Du er velkommen til at videregive invitationen til venner eller bekendte alle er velkomne.

Dansk Datahistorisk Forening
Dataarkæologerne