Referatet fra generalforsamlingen 2004

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 29. april 2004.

 

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Evt.

 

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og 5 bestyrelsesmedlemmer ca. 30 medlemmer.

 

Formanden bød velkommen og motiverede valg af advokat Peter Hesselholt fra advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.

 

Ad.1 Valg af dirigent.

 

Peter Hesselholt blev valgt til dirigent.

Dirigenten rekapitulerede reglerne vedr. indkaldelse m.v. og konstaterede generalforsamlingen for lovligt og rettidigt indkaldt. Dirigenten bemærkede at indkaldelse m.v. iht. vedtægterne sker via e-mail. (Enkelte medlemmer uden e-mail har dog modtaget materiale pr. post)

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

 

Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev taget til efterretning med akklamation.

 

Det forgangne år har været et ”kanonår” for foreningen. De positive oplevelser har ligget som perler på en snor. Jeg skal forsøge at redegøre for nogle af dem.

 

Charles Simonyi

For det første har Charles Simonyi givet tilsagn om at være foreningens protektor. Enhver ordentlig forening har en protektor. Nogle har dronningen, andre kronprisen. Vi har valgt Charles Simonyi, fordi han står for nogle værdier, vi synes om.

 

Hans skib SKAT besøger ofte København, hvor den lægger til ved Amaliehaven. Her var jeg inviteret på frokost den 17. juli 2003. Charles ville gerne vide lidt om, hvor langt vi var kommet med vores planer om et museum. Han nævnte under frokosten, at han var ved at stifte en fond, som kunne støtte os. Det blev en rigtig dejlig eftermiddag og jeg husker han sagde til mig, da jeg tog afsked med ham ”I believe in you guys”. For mig var det lig med ”det blå stempel”.

 

Charles Simonyi var hovedtaler ved vores årlige fødselsdagsfest for DASK, 13. februar 2004 . Dagen efter besøgte han foreningen i Ballerup, hvor han blev vist rundt i de nye magasinlokaler på Tapeten. Her fik vores kasserer, Henning Isaksson hvisket ham i øret, at vi godt kunne bruge lidt økonomi til lokalerne. Charles nævnte i denne forbindelse, at han nu havde oprettet en fond og at vi ville blive kontaktet af fondens direktør, Susan Hutchison.

 

I løbet af februar måned 2004 kom meddelelsen: Susan Hutchison og Charles ville komme den 29. marts 2004, samt at den nye fond ”The Charles Simonyi Fund for Arts and Sciences” ville donere foreningen 100.000,- kroner.

Mødet blev afholdt på Ballerup Rådhus, hvor borgmester Ove E. Dalsgaard var vært. Finn Verner Nielsen berettede om foreningens visioner og status. Besøget afsluttedes i lokalerne på Tapeten, som i mellemtiden var blevet sat i stand. I dagens anledning havde vi opstillet vore to GIER maskiner. Charles bekræftede, at fonden ville støtte med 100.000,- kr.

 

 

Aktiviteter

I løbet af året har foreningen været involveret i en række aktiviteter. Nogle rettet mod vore medlemmer. Andre har været mod os selv.

Bestyrelsen har besøgt Novo Nordisk for at høre om virksomhedens arkivsystem.

Henning Isaksson og Henrik Jacobsen har holdt to foredrag på DTU om RC4000 og dens efterfølgere. Det blev til to foredrag, fordi flere var forhindret i at deltage i det første.

Så sent som i går var Finn Verner Nielsen og jeg inviteret af den Hougske samling til at holde foredrag i Naturhistorisk Selskab på Syddansk Universitet i Odense. Vi fik tid til at bese en RC9000, som vi nok får lov til arve sammen med manualer, software etc. Finn Verner Nielsen havde tidligere besøgt og fotograferet den Hougske samling i Odense.

I løbet af året har vi besøgt Gudmund Rafns samling på DTU.

Desuden har Finn Verner Nielsen og Henning Isaksson besøgt gamle kolleger hos TDC i Århus.

Vores årlige, traditionsrige fødselsdagsfest til minde om DASK blev afholdt i Microsofts lokaler i Vedbæk den 13. februar 2004. Det var et af vore medlemmer, Erik Trudsø, som formidlede kontakten til Jesper Balser, Navision. Microsoft tilbød at stille mødelokaler gratis til vores rådighed og samtidig at betale forplejning m.m.

Der deltog omkring 100 i arrangementet, og der blev holdt to foredrag. Aftenens hovedtaler var Charles Simonyi, som havde valgt sit tema: ”The Rosetta Code Archeology of the GIER-Algol Compiler Program”. Michael Nielsens fra Microsoft berettede om historien: ”Fra Navision til Microsoft”. En dejlig aften, hvor deltagerne bagefter havde mulighed for hyggeligt samvær. Et rigtigt veterantræf.

 

 

Sparekassemuseet

Vi har ligget i forhandlinger med Sparekassemuseet gennem længere tid. I første omgang var det meningen, at vi skulle overtage hele Sparekassemuseet, hvilket vi hele tiden har syntes var en for stor mundfuld. Sparekassemuseets bestyrelse har så kontaktet Industrimuseet i Horsens, som er interesseret i en del af samlingen. Den 13. januar 2004 besøgte vi Sparekassemuseet i Korsør. I mødet deltog Sparekassemuseets bestyrelse, Dansk Datahistorisk Forenings bestyrelse, direktør Jørgen Giversen fra SDC samt Ole Puggaard fra Industrimuseet i Horsens. Her diskuterede vi, hvordan samlingen kunne deles, således at vi får den datahistoriske del og Industrimuseet den kunderelaterede del af samlingen. Endvidere at Sparekassemuseets Fond som udgangspunkt deles ligeligt mellem DDHF og Industrimuseet. Vi har siden besøgt Sparekassemuseet adskillige gange for at planlægge flytningen af vores del af samlingen. Vi har også videofilmet samlingen og Henning Isaksson har lavet et interessant interview med tidl. direktør i SDC, Niels Aage Nielsen, som var med til at starte museet. Denne og andre videoer med gamle EDB-pionerer vil senere blive tilgængelig for vore medlemmer. Det skal nævnes, at vi lige har modtaget et forskud fra fonden på 50.000,- kr. og at Finn Verner Nielsen just er ved at indhente tilbud på flytningen af vores del. Vi håber, at flytningen kan finde sted inden sommerferien.

 

Ballerup kommune

Vi har afholdt et møde på rådhuset i Ballerup. I mødet deltog borgmester Ove E. Dalsgaard, vicekommunaldirektør Leif Jepsen, adm. Direktør fra SDC, Jørgen Giversen, Lizette Koefoed fra Sparekassemuseet samt bestyrelsen i DDHF. Her fik vi at vide, at vi fra ca. 1.11.2003 kunne regne med at disponere over et meget stort magasinlokale på Tapeten i Ballerup. Desuden, at kommunen ville være behjælpelig med i løbet af 1-2 år at finde egnede, midlertidige udstillingslokaler. For os glædelige meddelelser.

 

Efterfølgende blev vi inviteret til at præsentere foreningen og vores ideer for kommunalbestyrelsen. Mødet blev afholdt den 27. oktober 2003. Ved denne lejlighed holdt Henning Isaksson et glimrende og spændende datahistorisk foredrag: ”Fra Runesten til Microchip – data- og lagermedier før og nu” . Der var stor interesse for projektet blandt kommunalbestyrelsens medlemmer.

 

De nye lokaler

Som nævnt før har Ballerup Kommune stillet et magasinområde på omkring 900 kvm. til vores rådighed. Lokalerne er tørre, forsynet med varmeanlæg, tyveri- og brandalarm og elektronisk adgangskontrol. Tilkørslen er således, at en lastbil kan køre direkte til døren. Det har dog været nødvendigt at afslibe gulvet og efterfølgende male det. Afslibningen er foretaget af bestyrelsens meget aktive medlemmer: Finn Verner Nielsen, Poul Testmann, Henning Lindholm. Malingen af gulvet har vi overladt til et privat firma.

 

Opsætning af reoler og indretning af arbejdspladser er også udført af bestyrelsens medlemmer. De har også sammen med Landtransportskolen stået for flytningen af foreningens samlinger fra Rosenlund Skolen i Skovlunde til de nye lokaler. Et kæmpeprojekt, som vi aldrig selv havde klaret, hverken fysisk eller økonomisk.

 

Ballerup kommunes IT-afdeling har sørget for, at der er blevet etableret internetadgange, fire i alt. Vi har allerede oprettet tre arbejdspladser med nettilgang.

 

 

Gaver til museet

Alcatel i Ballerup har lukket sin afdeling i Ballerup. Virksomheden overtog i sin tid Christian Rovsing A/S i Lautrupparken. Knud Viuf, der har en fortid hos RC, Christian Rovsing og sidst Alcatel fik i forbindelse med lukningen en aftale med virksomheden om, at vi kunne arve reoler, borde, stole m.m. Bl.a. en større mængde pallereoler, som nu er opstillet på Tapeten.

Fra Ulf Wahl i Næstved har vi modtaget en større samling RC-maskiner. Knud Viuf og Ernst har mere eller mindre stået for det projekt.

CSC – det tidligere DDE i Herlev – har foræret os stigereoler samt tilladelse til at hente de effekter, som har relation til DDE og E-huset og som nu udfases.

SDC i Ballerup har sponseret tre arbejdspladser bestående af: PC-ere, printere, skriveborde og stole.

Vi har desuden modtaget en flexowriter, fra TDC Intergraph udstyr, fra DSB Dataco udstyr og fra Farvandsdirektoratet en RC9000. Desuden diverse Supermaxer.

En af vore tunge udgiftsposter er transportomkostninger. Det er jo ikke frimærker vi samler på. Det har derfor været glædeligt, at Falck, Landtransportskolen, Intergraph og Soroto har hjulpet os med at flytte rundt med den tunge samling. Soroto har oven i købet stillet en lastbil til vores rådighed og Henning Lindholm har fungeret som chauffør.

Desuden har ABC-tryk i Smørum sponseret trykning af vores folder, hvilket sparede os for ca. 3000,- kroner.

 

Database:

Som noget helt nyt har Mogens Kjær på vores hjemmeside oprettet en database for software. Et projekt vi forventer os meget af. Softwaregruppen består indtil videre af Mogens Kjær og Poul Henning Kamp, som i øvrigt er ved at konstruere en Data General Nova simulator.

 

Registrering

Vi er ikke rigtig kommet igang med en egentlig registrering af samlingen. Vi satser på elektronisk registrering. I den forbindelse har Svend Erik Jensen fra Ballerup Egnsmuseum introduceret DMI for bestyrelsen. DMI står for Dansk Museums Indeks. Dette system afløses i løbet af 2004 af det netbaserede registreringssystem REGIN, som administreres og vedligeholdes af Kulturarvsstyrelsen. Vi ved p.t. ikke, om vi kan få lov til at benytte systemet, men er af Kulturarvsstyrelsen blev opfordret til at sende en ansøgning, hvilket vi vil gøre i nær fremtid.

 

Fremtiden

Jeg skal ikke sige så meget om foreningens visioner og fremtidige aktiviteter. Det har Finn Verner Nielsen lovet at tage sig af. I får den helt samme beretning, som han holdt den 29. marts for Charles Simonyi, Susan Hutchison, borgmesteren i Ballerup og bestyrelsen i DDHF.

 

Til sidst vil jeg sige tak til mine kolleger i bestyrelsen. I er ikke kun en bestyrelse, som laver bestyrelsesarbejde. I er en aktiv og arbejdende bestyrelse, som ikke går af vejen for hårdt arbejde. Afslibning af gulve, flytning af samlinger, kørsel, foredrag, fotografering , udvalgsarbejde, hjemmeside o.m.m. Men selv om bestyrelsen arbejder ihærdigt, så har vi brug for hjælp. Vi har fast mødeaften hver torsdag aften, men der er også mulighed for at møde på andre tidspunkter. Har i lyst, så lad os det vide. I kan aldtid sende os en mail. I øvrigt vil det altid være en god ide at holde sig informeret på: www.datamuseum.dk

 

Jeg vil også takke vore mange medlemmer, fordi de stadig støtter os via deres medlemskab. Er der nye medlemmer i aften, så byder jeg jer velkommen i foreningen.

 

Jeg vil slutte nu med håbet om, at det næste år bliver lige så forrygende.

 

Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter

 

Formanden gav ordet til Finn Verner Nielsen, som fremlagde bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter baseret på den engelsksprogede præsentation af visioner og status, som Finn Verner Nielsen gav ved mødet den 29. marts 2004 med Charles Simonyi hos Ballerups borgmester.

 

Med henvisning til Charles Simonyi’s interesse for Lousiana-museet og store donation hertil, kom Bjørn Ørding Thomsen med en ide om at et kommende permanent Datamuseum/Charles Simonyi Center of Excellence måske skulle være et hjørne af Louisiana.

 

 

Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår

 

Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2003, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.

De begrænsede indtægter nødvendiggjorde en stram økonomi og en nødvendig og taknemmelig brug af såvel ekstern som intern frivillig arbejdskraft og andre ressourcer. Den store medlemstilgang, midlerne i forbindelse med overtagelsen af Sparekassemuseet og hjælpen fra Charles Simonyi’s fond vil imidlertid i det kommende år forventelig matche de kortsigtede krav.

 

Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt med akklamation.

 

På spørgsmål fra salen blev det oplyst at foreningen pr. dato har ca. 100 medlemmer og et tilsvarende antal registrerede interessenter.

 

Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

 

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2005. Dette blev godkendt.

Kontingent for 2005 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.

 

Ad. 6 Forslag

 

Bestyrelsen havde udsendt forslag til ændring af vedtægterne. Dirigenten gennemgik forslagene, som blev vedtaget såldes:

§2 Formål: Vedtaget uden kommentarer

§3 Medlemskab: Bestyrelsen havde foreslået at et firmamedlemskab gav ret til at op til 5 medarbejdere i det pågældende firma kunne deltage i DDHF’s medlemsarrangementer. Poul-Henning Kamp foreslog at man udelod antalsangivelse og lod det være bestyrelsens beslutning i hvert enkelt tilfælde. Dette synspunkt blev støttet af Jørgen Rubek Hansen. Fra bestyrelsens side havde der ikke været et specielt grundlag for at anføre et deltagerantal, udover at det var bekvemt for det løbende arbejde. Dirigenten formulerede herefter et forslag således at ordene ”op til 5 medarbejdere” erstattes af ”et antal medarbejdere, efter bestyrelsens beslutning,”. Dette forslag blev vedtaget.

§4: Generalforsamling: Vedtaget uden kommentarer.

§5: Bestyrelsen: Vedtaget uden kommentarer.

 

Den nye vedtægt vil kunne læses på www.datamusem.dk.

 

Ad. 7 Valg

 

Alle på valg værende bestyrelsesmedlemmer, revisorer og revisorsuppleant var villige til genvalg. Der var ingen modkandidater. Alle blev genvalgt med akklamation.

Med vedtagelsen af vedtægtsændring vedr. udvidelse af bestyrelsen med et medlem, foreslog bestyrelsen Finn Verner Nielsen indvalgt. Finn Verner Nielsen blev valgt med akklamation.

Som bestyrelsessuppleant efter Finn Verner Nielsen foreslog bestyrelsen Henning Lindholm. Henning Lindholm blev valgt med akklamation.

 

Ad. 8 Evt.

 

Der var ingen punkter til eventuelt, hvorfor formanden takkede dirigenten for hans indsats og kunne erklære generalforsamlingen afsluttet kl. 20.02.

Indkaldelse til ordinære generalforsamling 2004

DANSK DATAHISTORISK FORENING (DDHF)

I henhold til vedtægterne indkaldes hermed til ordinær generalforsamling, der afholdes

Torsdag den 29. april 2004 fra kl. 19.00 i ”Cafeen”, Gl. Rådhusvej 32, Ballerup.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Foreningens fremtidige aktiviteter
 • Regnskab for det forløbne regnskabsår fremlægges til godkendelse
 • Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 • Indkomne forslag
 • Valg
 • Eventuelt

Regnskab i henhold til pkt. 4 vedhæftes og vil herudover være at finde på foreningens hjemmeside www.datamuseum.dk (og som Word fil).

Forslag i henhold til dagsordenens pkt. 6:

Bestyrelsen fremkommer med forslag til ændring af foreningens vedtægter. Forslaget vedhæftes (og som Word fil) og kan desuden, sammen med den konsekvensændrede foreslåede nye vedtægt, ses på hjemmesiden (og som Word fil).

Valg i henhold til pkt. 7:

Bestyrelsesvalg:

Formand Jørgen O. Bjerregaard (ikke på valg)
Kasserer Henning Isaksson (ikke på valg)
Sekretær Poul Testmann (på valg, villig til genvalg)
Medlem Knud Viuf (på valg, villig til genvalg)
Medlem Mogens Kjær (ikke på valg)

Bestyrelsessuppleant:
Finn Verner Nielsen (på valg, villig til genvalg)

Revisorer:
Leif Jepsen (på valg, villig til genvalg)
Henrik Jørgensen (på valg, villig til genvalg)
Revisorsuppleant:
Aage Melbye (på valg, villig til genvalg
Bemærk: Kun medlemmer der har betalt kontingent har stemmeret på generalforsamlingen. Det vil være muligt at indbetale kontingent umiddelbart inden generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil civilingeniør Bent Scharøe Petersen holde et spændende indlæg med titlen:

Computers B.C.

„Nej, computerens historie går ikke 2000 år tilbage. B.C. står for Before Computers, inden von Neumann; Atanassoffs arbejde 1939 til 1942 bl.a. Også lidt om de teknologiske muligheder indtil først i 1950erne.”

Herefter hyggeligt samvær.

 

Referat fra generalforsamlingen 2003

Referat af generalforsamling i DANSK DATAHISTORISK FORENING afholdt 3. april 2003.

 

Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til foreningens vedtægter med følgende dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Foreningens fremtidige aktiviteter
 4. Regnskab for det forløbne regnskabsår
 5. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr
 6. Indkomne forslag
 7. Valg
 8. Evt.

 

I generalforsamlingen deltog udover dirigent og 4 bestyrelsesmedlemmer 10 stemmeberettigede og 4 ikke stemmeberettigede.

 

Formanden bød velkommen og motiverede valg af Brian Bruun fra advokatfirmaet Ret & Råd som dirigent.

 

Ad.1 Valg af dirigent.

 

Brian Bruun blev valgt til dirigent.

Dirigenten konstaterede generalforsamling lovligt indkaldt og oplæste dagsordenen. Specielt blev bemærket at der ikke var indkommet forslag i henhold til pkt. 6.

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning.

 

Formanden Jørgen O. Bjerregaard fremlagde bestyrelsens beretning med grundlag i efterfølgende skriftlige beretning. Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt med akklamation.

 

Baggrund for foreningens oprettelse

Den 15. august 2002 blev Dansk Datahistorisk Forening stiftet. Inden da var der forløbet 12 år. Historien begyndte i virkeligheden i 1989, da der her i Ballerup blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle undersøge muligheden for at oprette et dansk datamuseum. Jeg var projektleder og sekretær for arbejdsgruppen, som i 1990 udarbejdede en rapport. Men projektet var da blevet så ambitiøst, at det ikke var realiserbart. Men indsamlingen af datahistorisk materiale var begyndt og det fortsatte også efter at projektet var opgivet. De indsamlede effekter blev opbevaret i nogle kælderlokaler på Rosenlundskolen i Skovlunde. Ikke tilfredsstillende, men bedre end ingenting.

 

I begyndelsen var indsamlingen meget famlende. Hvad skulle med/ikke med. Der var jo ikke rigtig nogen erfaring i indsamling af den slags ting her i landet, og der var heller ikke andre museer i Danmark, som var interesseret i at gøre noget ved IT-historien og da slet ikke den danske.

Vi var kun nogle få personer bag denne første indsamling.

Da Alcatel A/S, der havde overtaget Christian Rovsings virksomhed, i slutningen af 1990-erne skulle rydde op i lokalerne her i Ballerup, blev jeg kontaktet af Knud Viuf. Det var sidste udkald, hvis vi skulle redde de historiske stumper af Rovsings historie. De var nemlig på vej ud i containeren. Selv om vi stadig kun var nogle få personer, lykkedes det faktisk at redde ganske mange ting. På en eller anden måde følte vi os som en slags arkæologer. Deraf opstod navnet ”dataarkæologerne”. Siden er vi heldigvis blevet mange flere med det navn. Rovsing udstyret blev også kørt i kælderen på Rosenlundskolen.

 

Da vi i 1999 fandt ud af, at det var mere end 50 år siden, den første datamaskine så dagens lys, besluttede vi, at det var en god anledning til at lave en udstilling med de mest spændende ting fra vores samling. Ballerup kommune gav os lov til vederlagsfrit at disponere over nogle kælderlokaler her på Møllen, hvor vi er forsamlet nu. Men her var det ikke muligt at lave udstilling. Vi ledte med lys og lygte efter et egnet sted at udstille. Da samlingen indtil 15. august sidste år hørte under Ballerup Egnsmuseum, faldt valget på et at museets udstillingslokaler. Her arrangerede vi i 1999/2000 udstillingen ”Da computeren blev voksen” med speciel fokus på de tre danske datavirksomheder: RC, CR og DDE.

 

Udstillingen var velbesøgt og der blev knyttet mange gode kontakter. Lidt efter lidt opstod ideen om at stifte en forening, som skulle være basis for arbejdet med at indsamle, registrere m.m. og i sidste ende også basis for det kommende datamuseum. Der blev som allerede nævnt holdt stiftende generalforsamling i august sidste år. Samtidig blev samlingen udskilt fra Ballerup Egnsmuseum og overført til Dansk Datahistorisk Forening. Resten af denne historie kender I alle.

 

Afholdte bestyrelsesmøder

Den nydannede forening har været flittig. Jeg har været og er stadig medlem af flere bestyrelser. Men ingen, der afholder så mange møder som os. Vi mødes nemlig én gang hver måned – den sidste torsdag i måneden. I starten lidt famlende, for vi skulle nu til at pille de ting ud af vore arbejdsmøder, som hører under foreningen og omvendt, skulle arbejdsmøderne ikke udvikle sig til bestyrelsesmøder. Tit har vi så meget at snakke om, at det kniber med at nå det.

En af de ting, som vi allerede før stiftelsen af foreningen havde bestemt os for, var at vi ”dataarkæologer”, hvert år den 13. februar vil fejre DASKs fødselsdag med foredrag af datahistorisk interesse. DASK var den første danske datamaskine. Produceret af Regnecentralen og introduceret den 13. februar 1958. Vi havde også bestemt os for, at vi senest den 13. februar 2008 – på 50-års fødselsdagen – vil have etableret et dansk datamuseum.

Den første fødselsdag blev fejret her på Møllen den 13. februar 2002, hvor foredragsholderne var Christian Gram, Aage Melbye og Mogens Kjær. Vi var vel omkring 30 personer forsamlet her i lokalet. Da Søren Lyngsø og hans søn Jakob Lyngsø havde lovet, at vi vederlagsfrit kunne benytte deres auditorium på den gamle militære Klædefabrik i Hørsholm, valgte vi i år at fejre fødselsdagen der. Denne gang var det Jakob Krarup og Christian Rovsing, der var foredragsholdere. Deltagerantallet var nu vokset til det dobbelte.

Til næste år har vi allerede fået tilsagn om en foredragsholder, nemlig Charles Simonyi. Da det samtidig er 20 år siden Piccolinen holdt sit indtog i de danske skoler, er det også et emne, for en foredragsholder.

 

Arrangementer i årets løb

Ud over fødselsdagen den 13. februar har vi ikke afholdt større arrangementer. Før stiftelsen af foreningen, deltog en del af os i et storslået party på Charles Simonyis skib ”SKAT”. Desuden deltog flere af os i First Lego League 2002 i Superarenaen her i Ballerup – altså før taget kollapsede. Nogle som dommere, andre som almindelige medhjælpere.

Nogle stykker af os har besøgt Sparekassemuseet i Klarskov og efterfølgende afholdt et møde med bestyrelsen i Sparekassemuseet. Mødet blev afholdt hos SDC i Ballerup og direktør Jørgen Giversen var vært. Ved denne lejlighed fik vi at vide, at bestyrelsen agter at lukke Sparekassemuseet og man tilbød DDHF at overtage den store og meget interessante datahistoriske samling, som består af gamle mekaniske maskiner (bl.a. forskellige regnemaskiner), kasseterminaler og forskellige EDB-maskiner, software og anden dokumentation. Efterfølgende har en gruppe fra DDHF besøgt museet for at fotografere og opmåle samlingen. I alt fylder de udstillede effekter 160-170 kvm. Opmagasineret kan det nok pakkes sammen på ca. 90 kvm.

Da vi, som I alle er bekendt med, savner lokaler til et fysisk museum, eller i det mindste et sted, hvor vi kan udstille nogle af de mere spektakulære ting fra samlingen, har vi valgt i første omgang at skabe et virtuelt museum. Et museum på nettet. Det fylder ikke så meget og kan håndteres af alle med netadgang. Ideen er Henning Isakssons. Det er Mogens Kjær, der sammen med Niels Ebbesen har skabt foreningens hjemmeside. Et flot arbejde, som vi hele tiden søger at udbygge og gøre bedre. Flere fra bestyrelsen har bidraget med tekster til siden.

Vi har også indledt et spændende samarbejde med Jakob Krarup fra KU´s datalogiske studium. Det har indtil videre resulteret i et elevprojekt, som administreres af Mogens Kjær. En datalogistuderende skal sammen med Mogens kreere en database over foreningens effekter, udformet således, at der er adgang til den fra vores hjemmeside. Foreningen håber, at vi fremover kan udvidde dette samarbejdet med KU, men da også gerne til andre uddannelsesinstitutioner.

Gaver

I løbet af året har vi modtaget en del gaver. Bl.a. en RC9000 fra en underafdeling af Mærsk Data, forskelligt materiel fra Søren T. Lyngsø. Et par Norsk Datamaskiner ”Batman og Robin” fra Telenor. Desuden har vi modtaget flere Supermaxer, som har stået på forskellige Erhvervsskoler. Det er meget store og tunge ting, som vi selv har svært ved at transportere, endsige skaffe transport til. Men takket være Falck i Ballerup er det lykkedes os at transportere noget af det tunge grej – helt gratis.

Arbejdsmøder

Ud over bestyrelsesmøderne mødes vi i kernegruppen, hver torsdag her på Møllen. Den første torsdag i måneden er vores såkaldte arbejdsmøde, hvor vi diskuterer, hvad vi skal lave af praktiske gøremål. De to øvrige torsdage forsøger vi så at realisere de ting, vi har besluttet. Formålet er bl.a. at få styr på vores efterhånden store datahistoriske samling. Et arbejde vi gerne vil have hjælp til.

Her på Møllen har vi fået tildelt endnu et rum i kælderen. Det nye rum har vi malet og kommunen har betalt for opsætning af ny dør og flytning af døralarm. Vi har efterfølgende opsat reoler, som CSC i Herlev har doneret.

Det skal lige bemærkes, at Johan Jacobsen, der er skolernes datakonsulent, har givet os lov til at benytte hans mødelokale, ligesom vi har fået lov til at benytte ”Café Møllen”, hvor vi nu sidder.

 

Medlemmer/sponsorer

Foreningen har indtil nu omkring 50 medlemmer. Vi skal naturligvis have mange flere. Både firmamedlemskaber og alm. medlemsskaber. Det er et af de områder, vi vil gøre mere ud af i det kommende år.

 

Vi har indtil videre kun haft tre sponsorer: Falck, Lyngsø og CSC. Det er også en af de ting, vi skal til arbejde mere intenst med til næste år.

PR

Det har endnu ikke været nødvendig selv at gå ud og lave PR for foreningen. Vi har fået fine omtaler i Computer World. Alt om Data, Prosabladet, Ballerup Bladet, Kanal Sjælland og Danmarks Radio. Denne interesse afspejles tydeligt af antallet af besøgende til vores hjemmeside og virtuelle museum. I løbet af et år har vi haft mere end 11.000 besøg på hjemmesiden. Det må da siges at være flot.
Ad. 3 Foreningens fremtidige aktiviteter

Formanden fremlagde også her bestyrelsens planer for fremtidige aktiviteter med grundlag i efterfølgende skriftlige indlæg.

Henning Isaksson supplerede planerne med omtale af et datahistorisk tidslinie-projekt, som DDHF ser som et væsentligt bidrag til mulighederne for at informere alle typer interessenter om udviklingen indenfor dansk datahistorie. Henning Isaksson inviterede alle til at deltage med beskrivelser, dokumentation og andre bidrag, som kunne indarbejdes i en sådan informationsdatabase.

 

Sparekassemuseet

En af de aktiviteter, som nok vil presse sig meget på i det kommende år, er overtagelsen af Sparekassemuseets samling. Så vidt vi har forstået på museets bestyrelse, men også på direktøren for SDC, Jørgen Giversen, så vil selve overdragelsen og transporten af samlingen her til Ballerup ikke komme til at koste os noget. Men vi skal snarest muligt have fundet magasinplads.

Vi har udsigt til at modtage et helt klassesæt af Piccoliner. De kræver også plads.

Vi har forhørt os hos Borgmester Dalsgaard her i Ballerup og han vil i løbet af den kommende tid indkalde os til et møde. Dels for at drøfte magasinplads, men også lidt mere langsigtede strategier.

Foredrag/arrangementer.

I det kommende år vil vi også forsøge at afholde medlemsaftener. Det kan være foredrag eller medlemsture. Det er også tanken, at vi vil forsøge at arrangere små udstillinger, hvis vi kan finde egnede steder.

 

DASKs fødselsdag

DASKs fødselsdag til næste år er endnu ikke planlagt i detaljer. Vi har dog allerede fået tilsagn fra Charles Simonyi. Vi har heller ikke afgjort, hvor fødselsdagen skal fejres.

 

Museet virtuelt/fysisk

I løbet af det kommende år vil vi også søge at udbygge og forbedre vores hjemmeside og det virtuelle museum. Jeg er helt sikker på, at Mogens Kjær og Henning Isaksson vil være glade for råd og ideer.

Da der kun er 5 år til 50-året for DASKs introduktion, så må vi også snarest muligt begynde at arbejde på at finde lokaler til Datamuseet.

Det er i store træk, det vi vil arbejde på i det kommende år.
Ad. 4 Regnskab for det forløbne regnskabsår

Kassereren Henning Isaksson fremlagde regnskabet for 2003, som i henhold til vedtægterne var offentliggjort på DDHF’s hjemmeside www.datamuseum.dk.

De begrænsede indtægter nødvendiggjorde en stram økonomi og en nødvendig og taknemmelig brug af såvel ekstern som intern frivillig arbejdskraft og andre ressourcer. Henning Isaksson nævnte herunder at foreningskontingenterne som fastsat på den stiftende generalforsamling også gælder i 2003, at vi er meget taknemmelige for den datakraft til hjemmesiden, som vi modtager fra Polyteknisk Radiogruppe på DTU og at vi med tak har fået udarbejdet en DDHF-folder i et begrænset oplag til propagandaformål.

Formanden fremviste folderen, som også vil kunne ses på DDHF’s hjemmeside.

Der var ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt.
Ad. 5 Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2004. Dette blev godkendt.

Kontingent for 2004 er herefter kr. 200,- for enkeltmedlemmer og kr. 2000,- for firmamedlemskaber.

 

Ad. 6 Forslag

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad. 7 Valg

De tre bestyrelsesmedlemmer der var på valg, Jørgen O. Bjerregaard, Henning Isaksson og Mogens Kjær, var alle villige til genvalg og blev genvalgt med akklamation.

Bestyrelsessuppleant Aage Melbye, der var på valg, ønskede ikke at opstille til genvalg. Bestyrelsen foreslog Finn Verner Nielsen som bestyrelsessuppleant. Finn Verner Nielsen blev valgt med akklamation.

Foreningens to revisorer Leif Jepsen og Henrik Jørgensen var på valg og villige til genvalg. De blev begge valgt med akklamation

Revisorsuppleant Finn Verner Nielsen var på valg og villig til genvalg. Dette kunne imidlertid ikke finde sted, da Finn Verner Nielsen var valgt som ny bestyrelsessuppleant.

Aage Melbye opstillede som revisorsuppleant og blev valgt med akklamation.

 

Ad. 8 Evt.

Aage Melbye takkede for valget som revisorsuppleant og gav udtryk for stor respekt for det meget omfattende engagement som DDHF udviser med de mange forrygende aktiviteter som lægges for dagen. Han ville dog gerne kraftigt advare mod ”for åbne arme”, bl.a. vedr. Sparekassemuseet. Det kunne komme til at betyde en meget stor byrde for DDHF. Aage Melbye henviste til DDHF’s formål der omfattede danske producenter af edb-udstyr og stillede det principielle spørgsmål om man også skulle beskæftige sig med relaterede produkter og anvendelser. Aage Melbye advarede mod sådanne tilbud, hvor begejstringen nu kunne give store problemer fremover.

Gudmund Rafn (pensioneret, frivillig medarb. ved instrumentsamling på DTU) oplyste at der i relation til en kraftig udvidelse af studiemuligheder indenfor faget teknologihistorie på DTU, ligger planer til bl.a. oprettelse af et større udstillingsprojekt på DTU og at der tales om et samlet projekt på omkring 37 mill. Kr.

Ulf Wahl (Næstved) omtalte et edb-samlingsprojekt, som bl.a. omfatter et komplet klassesæt af RC Piccoliner. DDHF har modtaget en liste over samlingen. Det var tilsyneladende ikke lykkedes at få samlingen placeret i kommunalt regi. Ulf Wahl forsøger derfor nu i privat regi at tilbyde ydelser til diverse museer m.fl. samt samarbejde herom.

Finn Verner Nielsen efterlyste gode ideer til hvervning af flere medlemmer og sponsorer til DDHF.

Dette affødte diverse betragtninger om at et museum skulle være levende, tingene skal være spændende, de skal kunne virke. Der blev spurgt om Carlsberg, som jo i sin tid husede RC’s spæde start og DASK, kunne motiveres. Det mente Mogens Kjær, som er ansat på Carlsberg, ikke, men Carlsbergfonden var måske en ide.

Jørgen Rubæk Hansen stillede spørgsmålstegn ved om DDHF’s formålsparagraf var dækkende eller om vi ikke rigtig vidste hvor vi ville hen.

Aage Melbye supplerede med oplysning om at der i formålsparagrafen kun står … produktion. Der står ikke noget om anvendelse eller udvikling!

Jørgen Rubæk Hansen tilbød at deltage i en formålsdiskussion i en snæver kreds.

 

Herefter takkede formanden dirigenten for hans indsats og erklærede generalforsamlingen afsluttet.

Referat fra den stiftende generalforsamling 2002

Referat fra den stiftende generalforsamling i “Dansk Datahistorisk Forening” torsdag den 15. august 2002:

Tilstede var følgende:
Andreas Szekacs, Anne Stine Schlamovitz, Jakob Krarup, Annuschka Maaløe, Poul-Henning Kamp, Alex Jessen, Finn Verner Nielsen, Erling Thomsen, Erik Trudsø Jespersen, Henrik Jørgensen, Tuan Luu, Aage Melbye, Niels Riis Ebbesen, Jørgen Albretsen, Mogens Kjær, Ole Nørgaard Nielsen, Gorm Lange, Henning Isaksson, Poul Testmann, Mogens Schlamovitz, Henning Lindholm, Knud Viuf, Jørgen O. Bjerregaard og dirigent Peter Hesselholt.

1. Valg af dirigent:
Som dirigent valgtes advokat Peter Hesselholt.

2. Godkendelse af vedtægter:
Rettelser til vedtægterne.
§ 1 Navn, stk. 1: Anførselstegn om navnene “Dansk Datahistorisk Forening” og “Danish Society for Computer History”.
§ 4 Generalforsamling, stk. 2. rettet til: Indkaldelse til generalforsamling sker pr. e-mail til hvert medlem med et varsel på 4 uger. Samtidig med udsendelsen af indkaldelsen, publiceres denne på www.datamuseum. dk

Bemærkninger til vedtægterne:
Det enkelte medlem er selv ansvarlig for ændring af adresse, herunder e-mail adresse.
Herefter blev vedtægterne godkendt og enstemmigt vedtaget.

3. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a) Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer:
Knud Viuf, Poul Testmann, Mogens Kjær, Henning Isaksson og Jørgen O. Bjerregaard valgt.
Knud Viuf og Poul Testmann valgt for 2 år (lige år) og resten af bestyrelsen for 1 år (ulige år).
b) Valg af bestyrelsessuppleant: Aage Melbye valgt.
c) Valg af revisorer:
Leif Jepsen og Henrik Jørgensen valgt.
d) Valg af revisorsuppleant:
Finn Verner Jensen valgt.

4. Evt.:
a) Fastsættelse af medlemskontingent:
200,- kr. for enkeltmedlemsskab vedtaget. Gælder for 2002 og 2003.
Firma- og institutionsmedlemsskab kr. 2.000,- Gælder for 2002 og 2003.

Bemærkninger til medlemskontingent
Bestyrelsen opfordret til at overveje, hvordan det kan gøres attraktivt for studerende at melde sig ind i foreningen. Evt. ved et reduceret indmeldelsesgebyr, nyhedsbrev m.m.. Ikke betalende medlemmer har ingen stemmeret. Ligeledes blev bestyrelsen bedt om at overvej, om gebyrerne er for lave og bør hæves.
Indtil videre ingen nedre grænse for sponsorat, men tale om forskellige typer af sponsorat.
Bestyrelsen blev også bedt om at overveje en evt. tilføjelse til formålsparagraffen til næste generalforsamling: sikring af software/hardware ­ adgang til gamle datalagre.
Bestyrelsen blev opfordret til at henvende sig til forskellige uddannelsesinstitutioner, som kan være interesseret i at indgå i mulige projekter, til gavn for begge parter.

Referent
Jørgen O. Bjerregaard

Dirigent:
Peter Hesselholt

Bestyrelse:
Knud Viuf
Poul Testmann
Henning Isaksson
Mogens Kjær
Jørgen O. Bjerregaard